Перелік інформації з обмеженим доступом

Доступ до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

10 вересня 2014 № 518-р

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію у сфері діяльності виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у сфері діяльності виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (далі –Перелік) – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні міської ради та її виконавчих органів.

Обмеження, встановлені Переліком, не поширюються на інформацію, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та таку, приховування якої загрожує життю і здоров’ю людей.

Опублікування відомостей, які підпадають під дію цього Переліку, дозволяється у виключному випадку за згодою міського голови.

Відтворення раніше опублікованих відомостей, які підпадають під дію Переліку, дозволяється в межах раніше опублікованого в засобах масової інформації. При визначенні можливості відкритого опублікування матеріалу необхідно виходити із сукупності всіх обмежень, які відносяться до його змісту. Не допускається, щоб окремі відомості при їх накопиченні призводили до розголошення інформації з обмеженим доступом.

Оброблення, зберігання, а також розмноження документів з грифом обмеження доступу «Для службового використання» з використанням копіювальної техніки дозволяється лише у приміщеннях, які атестовані не нижче 4 категорії. Всі засоби оргтехніки, які використовуються для виготовлення документів з грифом «Для службового використання», повинні бути атестовані згідно чинного законодавства.

Зберігання інформації з грифом обмеження доступу «Для службового використання» в електромагнітному вигляді здійснюється тільки на облікованих у встановленому порядку магнітних носіях інформації.

На звороті останньої сторінки кожного примірника документа обов’язково зазначається кількість надрукованих примірників, прізвище виконавця, дата друкування, номер ПЕОМ та її категорія, обліковий номер магнітного носія інформації та найменування файлу. Наприклад: Надруковано 2 примірники

Прим. №1 – до Хмельницької облдержадміністрації

Прим. №2 – до справи

Виконав і надрукував Іванченко В.В.

ПЕОМ 4 категорії №123456

Назва файла

Чернетки знищено/без чернеток.

Дата

Вимоги Переліку підлягають безумовному виконанню всіма посадовими особами міської ради та її виконавчих органів.

1. Зміст відомостей з питань мобілізаційної підготовки

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконкому міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій (які не становлять державної таємниці) щодо:

1.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

1.1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та речового майна в особливий період.

1.1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період.

1.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

1.1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

1.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально- транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в органі місцевого самоврядування.

1.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

1.1.9. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами галузей національної економіки на особливий період.

1.1.10. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

1.1.11. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

1.1.12. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

1.1.13. Капітального будівництва в особливий період.

1.1.14. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.1.15. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

1.2. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні вособливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

1.3. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

1.4. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

1.5. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

1.6. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

1.7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

1.8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

1.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасного пункту управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу місцевого самоврядування.

1.10. Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки в органі місцевого самоврядування на підприємствах, установах, організаціях, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.11. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.12. Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

2. Зміст відомостей з питань цивільної оборони

2.1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.2. Інформація з питань зв'язку та оповіщення міського запасного пункту управління:

2.2.1. Відомості по зв'язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях (сигнали оповіщення).

2.2.2. Схема організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот (витяги).

2.2.3. Витяги з таблиці позивних посадових осіб.

2.2.4. Відомості щодо технічного стану та готовності на кожну окрему систему оповіщення.

2.2.5. Витяги з радіоданих.

2.3. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки міста.

2.4. Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів економіки, які не віднесені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.5. Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності 1-3 ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин, кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР, інші спеціальні дані).

2.6. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення.

2.7. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

2.8. Зведені відомості про наявність засобів індивідуального захисту та приладів.

2.9. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових та матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.10. Відомості з цивільного захисту міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій (за необхідності) у мирний час.

2.11. Відомості про штатний розпис і структуру апарату міської ради та її виконавчих органів на особливий період.

2.12. Відомості про організацію підготовки цивільної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.13. Відомості про фактичний стан та наявність недоліків в організації фізичного захисту та зв'язку об'єктів поводження з радіоактивними відходами.

2.14.Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, згідно із затвердженими обласними програмами створення страхового фонду документації.

2.15. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

2.16. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)особливого періоду, що плануються (реалізовані)в генеральних планах забудови міста.

2.17. Відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення міста.

2.18. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, міста, підприємств, установ, організацій.

2.19. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій цивільного захисту.

2.20. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту по місту.

2.21. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

3. Зміст відомостей з питань режимно-секретної роботи

3.1. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

3.2. Акти про придатність режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

3.3. Номенклатури секретних справ та справ «Для службового користування».

3.4. Протоколи засідань експертних комісій.

3.5. Акти перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.

3.6. Акти на знищення секретних документів і справ.

3.7. Акти квартальних та річних перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації .

3.8. Відомості про надання допуску та доступу до державної таємниці.

3.9. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

3.10. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

3.11. Звіти про стан охорони державної таємниці.

3.12. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства .

3.13. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

3.14. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режиму.

3.15. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

3.16. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

3.17. Схеми розміщення місць зберігання таємних документів і виробів, а також технічних засобів, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації.

3.18. Матеріали та документи з категоріювання приміщень, де може циркулювати інформація з обмеженим доступом.

3.19. Акти передачі секретних документів і документів для службового користування на період відпустки керівника РСО.

4. Технічний захист інформації

4.1. Відомості про технічний захист інформації в установах, підприємствах та організаціях, які не відносяться до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4.2. Акти категоріювання об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

4.3. Акти обстеження придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

4.4. Відомості про взаємодію органу місцевого самоврядування з обласною державною адміністрацією, військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

4.5. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом.

4.6. Відомості щодо заходів технічного захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті або в конкретній інформаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4.7. Відомості про склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом в конкретній інформаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

4.8. Відомості про програмне забезпечення функціональних комплексних завдань, в яких використовується службова інформація.

4.9. Відомості про обладнання телефонних ліній технічними засобами захисту інформації.

5. Зміст відомостей про житлово-комунальне господарство

5.1.Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5.2.Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.

5.3. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

5.4. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

5.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

5.6. Відомості щодо організації охорони та оборони об’єктів водопостачання, гідроспоруд, насосних станцій, каналізаційних колекторів і насосних станцій, тепломереж і котельних.

5.7. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у місті, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

6. Зміст відомостей про будівництво і архітектуру

6.1. Зведені відомості щодо генерального плану міста.

6.2. Плани міста, виконані на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі:

6.2.1. 1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної.

6.2.2. 1:100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але не в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

6.3. Відомості про топографічні карти і плани масштабу 1:50000 та крупніших масштабів, спеціальні карти (незалежно від форми та виду носія інформації), похідні від матеріалів аеро- та космічних зйомок, які створені в державній системі координат на територію України.

6.4. Топографічні карти, фото плани, плани міста масштабу 1:10000- 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних засобів господарського та оборонного значення.

6.5. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території міста, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

6.6. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 м на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. кілометрів.

6.7. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

7.Зміст відомостей з питань економіки, промисловості та енергетики.

7.1. Зведені відомості про споживання основних продуктів харчування (на душу населення зарік).

7.2. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.

7.3. Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

7.4. Зведені відомості про наявність пально-мастильних матеріалів паливно- енергетичного комплексу міста.

7.5. Зведені відомості про довжину ліній електропередач різної потужності (повітряних і кабельних) підприємств електроенергетичного комплексу міста.

7.6. Відомості, що містять зведені дані про реєстрацію іноземних інвестицій.

7.7. Відомості, що містять інформацію про обсяги зовнішньоторговельних операцій в розрізі конкретних підприємств.

7.8. Відомості щодо забезпечення безпеки залізничного руху.

7.9. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.

7.10. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

7.11. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням та про технології подвійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

8. Кадрові питання

8.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

8.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районними державними адміністраціями, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міськими та районними радами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них.

9. Зміст відомостей з питань соціального захисту населення

9.1. Зведені відомості щодо інвалідів, дітей-сиріт і одержувачів допомоги згідно із Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян.

10. Зміст відомостей з питань освіти

10.1. Відомості про мережу освітніх закладів із їх характеристикою.

11. Зміст відомостей з питань охорони здоров'я

11.1. Відомості про обіг медикаментів, їх запаси в місті.

11.2. Підсумки медико-психологічного відбору до призову в Збройні Сили України - по призовній дільниці і вище.

11.3. Зведені дані про чисельність призовників, які направлялися на лікування в лікувально-профілактичні установи, характер їх захворювань та результати лікування.

11.4. Відомості про хворих венеричними хворобами, психічними розладами (включаючи алкоголізм і алкогольні психози), наркоманією, СНІДом.

11.5. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові.

11.6. Відомості про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

11.7. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

12. Релігія

12.1. Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій та стосовно інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті.

12.2. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов'язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягнення єдності в православ'ї, мусульманстві тощо.

12.3.Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.

12.4. Зведені відомості про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

13. Комп'ютерне забезпечення

13.1. Зведені відомості щодо комп'ютерних програм в управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради.

14. Зв'язок

14.1. Відомості за окремими показниками про державну систему урядового та спеціального зв'язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

14.2.Відомості про канали зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

14.3.Відомості про радіодані міського, обласного та державного рівня системи радіозв'язку, що не становлять державну таємницю.

14.4. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

14.5. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, крім тих, що становлять державну таємницю.

14.6. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

14.7. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

14.8. Відомості про спецабонентів електрозв’язку.

15. Міжнародна діяльність

15.1. Відомості про показники зовнішньоекономічної діяльності та експортного потенціалу підприємств військово-промислового комплексу.

15.2.Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

15.3 Відомості, що містять зведені дані (за квартал, рік, з початку інвестування) про реєстрацію іноземних інвестицій за формою згідно з постановою КМУ від 07.08.1996 року №928 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій».

16. Безпека і охорона правопорядку та оборонна робота.

16.1. Інформація, яка міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову інформацію (наприклад, службові записки з розрахунками, обґрунтуваннями, аналітичними висновками, прогнозами, відомостями), доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

16.2. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування та дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

16.3. Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах міста, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

16.4. Персональні дані згідно положень ЗУ «Про захист персональних даних».

16.5. Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

16.6. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

16.7 Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

16.8. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

16.9. Найменування військових частин, які зазначені в переліку з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство.

16.10. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів по військових об’єктах арсенального типу.

17. Земельні відносини

17.1. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат).

Прочитано 4392 разів
zapitannia do vladi small

Анонси

05.04-03.05 Офіс-центр ЗДО у виставці-конкурсі «Краща великодня композиція»
22-23.04 15.00 Міський стадіон Відкритий Чемпіонат міста з легкої атлетики
22-26.04 Дитяча художня школа Тиждень писанкарства «Писанкове Поділля»
23.04 08.00 Сесійна зала Виробнича нарада
23.04 09.00 к. 409 Засідання ради директорів закладів культури
23.04 10.00 м. Хмельницький Будинок рад Розширене засідання колегії обласної державної адміністрації
23.04 11.00 Прес-центр Засідання оргкомітету з підготовки та проведення заходів до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги
23.04 13.00 УОіН Вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного конструктора»
23.04 14.00 ДЖКГ Робота постійно діючої комісії щодо визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території міста
23.04 15.00 ТЦСО (нсп) «Турбота» Для клієнтів центру Година оновлення душі «Великий день Воскресіння»
23.04 15.00 Районна бібліотека Для клієнтів ТЦСО (нсп) «Турбота» Екскурсія-лекція «Готель Бел-в’ю» - історія в особах (до відзначення Міжнародного дня пам’яток та
23-24.04 16.00 Подільський державний аграрно-технічний університет Чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд
23-25.04 18.00 Міський стадіон Чемпіонат міста з футболу
24.04 День пам’яті жертв геноциду вірменського народу
24.04 10.00 Сесійна зала Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності
24-25.04 10.00 Індустріальний коледж Чемпіонат міста з шахів серед ВНЗ І-ІІ р.а.
24.04 11.00 Прес-центр Засідання адміністративної комісії
24.04 12.00 Музична школа Університет третього віку ТЦСО (нсп) «Турбота» Підсумкове заняття. Історія музичних інструментів та їх звучання
24.04 13.00 ТМ «Вікно-Плюс» Професіографічна екскурсія для учнів 8-9 класів, в рамках проекту «Твоя формула успіху»
24-25.04 14.00 Міський стадіон Спартакіада школярів міста з легкої атлетики
24.04 14.30 ЗОШ № 17 І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
24.04 15.00 Міський стадіон ДЮФЛ області з футболу
24.04 16.00 Дитяча школа мистецтв Виставка художніх робіт «Великодня феєрія»
24.04 16.00 Усі підліткові клуби за місцем проживання Виставка - конкурс на краще оформлення підліткового клубу
24.04 16.00 Молодіжний центр «LoveKa» Тренінг по формуванню лідерських якостей для членів Молодіжної ради
24.04 ДЕРІМ Спільно з міськрайонним управлінням Держпродспоживслужби проведення моніторингу закладів торгівлі та ресторанного господарства
25.04 09.00 Сесійна зала Засідання виконавчого комітету
25.04 10.00 Сесійна зала Агродебати серед молоді
25-26.04 12.00 Міський стадіон Чемпіонат області з легкої атлетики «Інваспорт»
25.04 15.30 Прес-центр Факультет муніципального управління
25.04 17.00 Міський Будинок культури Творчий звіт зразкового вокального ансамблю «Усмішка» дитячої школи мистецтв «Коли співають діти»
25.04 Ресторан «Версаль» Конкурс «Шкільний вальс - 2019»
26.04 День Чорнобильської трагедії
26.04 10.00 к. 304 «Гаряча» телефонна лінія. Заступник міського голови Савчук В.А.
26.04 11.00 Пам’ятник героям Чорнобиля Пам’ятний мітинг до 33-роковин Чорнобильської катастрофи
26.04 11.00 Прес-центр Засідання комісії з вирішення земельних спорів
26.04 11.00 к. 301 Засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності при приватизації, передачі в оренду
26.04 16.00 Дитяча школа мистецтв Вечір пам’яті з нагоди річниці аварії на ЧАЕС «Привиди радіації»
26.04 16.30 Молодіжний центр «LoveKa» Засідання клубу «Активна громада»
27.04 День заснування казначейської служби
28.04 ВЕЛИКДЕНЬ

Прийом громадян

priyom gromadyan small

Кам'янецька петиція

petition small
administr poslugi small

Електронна черга в ДНЗ

elcherga dnz small